English

donate-btn

`

A

פרשת השבוע - עלון בית שאן ועמק המעיינות

הרב שמעון ביטון, מפרויקט רבני קהילות, משמש ראש בית המדרש "דרכי אליהו" אשר בבית שאן.
מידי שבוע מוציא בית המדרש עלון ובו דברי תורה, הלכות, סיפורים על גדולי ישראל ועוד.
alon
 תשע"ז:
              עלון פרשת בלק
 
תשע"ו:
             
              עלון פרשת מטות
             עלון פרשת פינחס
             עלון פרשת בלק
             עלון פרשת חוקת
             עלון פרשת קרח
             עלון פרשת שלח
             עלון פרשת בהעלותך
             עלון פרשת נשא
             עלון פרשת במדבר
             עלון פרשת אמור
             עלון פרשת קדושים
             עלון פרשת אחרי מות
             עלון פרשת תזריע
             עלון פרשת שמיני
             עלון פרשת צו
             עלון פרשת פקודי
             עלון פרשת ויקהל
             עלון פרשת תרומה
             עלון פרשת משפטים
             עלון פרשת יתרו
             עלון פרשת בשלח
             עלון פרשת בא
             עלון פרשת וארא            
             עלון פרשת שמות
             עלון פרשת ויחי
             עלון פרשת ויגש
             עלון פרשת מקץ
             עלון פרשת וישלח
             עלון פרשת ויצא
             עלון פרשת תולדות
             עלון פרשת חיי שרה
             עלון פרשת וירא
             עלון פרשת לך לך
             עלון פרשת נח
             עלון פרשת בראשית
 
תשע"ה: 
 
                          
              עלון פרשת וילך
              עלון פרשת ניצבים
              עלון פרשת כי תבוא
              עלון פרשת כי תצא 
              עלון פרשת שופטים
              עלון פרשת ראה
              עלון פרשת עקב
              עלון פרשת ואתחנן
              עלון פרשת דברים
              עלון פרשת בלק
              עלון פרשת חוקת
              עלון פרשת קרח
              עלון פרשת נשא
              עלון פרשת במדבר
              עלון פרשת בחוקותי
              עלון פרשת בהר
              עלון פרשת אמור
              עלון פרשת אחרי מות-קדושים
              עלון פרשת תזריע מצורע 
              עלון חג הפסח 
              עלון פרשת צו 
              עלון פרשת ויקרא 
              עלון פרשת ויקהל פקודי 
              עלון פרשת כי תשא
              עלון פרשת משפטים
              עלון פרשת יתרו
              עלון פרשת בשלח
              עלון פרשת בא
              עלון פרשת וארא
              עלון פרשת שמות
              עלון פרשת ויגש
              עלון פרשת מקץ
              עלון פרשת וישלח
              עלון פרשת ויצא
              עלון פרשת תולדות
              עלון פרשת חיי שרה
              עלון פרשת וירא
              עלון פרשת לך לך
              עלון סוכות
                עלון ראש השנה
  
תשע"ד:
             
             עלון פרשת תזריע
             עלון פרשת צו               
             עלון פרשת ויקרא
             עלון פרשת פקודי
             עלון פרשת ויקהל         
             עלון פרשת תצוה
             עלון פרשת תרומה
             עלון פרשת משפטים
             עלון פרשת יתרו 
             עלון פרשת בשלח - שבת שירה
             עלון פרשת בא
             עלון פרשת וארא
             עלון פרשת שמות
             עלון פרשת ויגש
             עלון פרשת מקץ
             עלון פרשת וישב
             עלון פרשת וישלח
             עלון פרשת ויצא
             עלון פרשת תולדות            
             עלון פרשת חיי שרה
             עלון פרשת וירא           
             עלון פרשת לך לך 
             עלון פרשת נח
             עלון פרשת בראשית

 

 
תשע"ג:
 
            עלון פרשת ניצבים וילך 
            עלון פרשת כי תבוא
            עלון פרשת כי תצא  
            עלון פרשת שופטים  
            עלון פרשת ראה 
            עלון פרשת עקב      
           עלון פרשת ואתחנן
            עלון פרשת מטות-מסעי
            עלון פרשת פנחס
           עלון פרשת בלק          
           עלון פרשת חקת
          עלון פרשת קורח
             עלון פרשת שלח
             עלון פרשת בהעלותך          
 
            עלון פרשת אמור
 
            עלון פרשת כי תשא
            עלון פרשת תצוה     
            עלון פרשת תרומה 
            עלון פרשת משפטים
            עלון פרשת יתרו
            עלון פרשת בשלח
            עלון פרשת בא
            עלון פרשת וארא
            עלון פרשת שמות
            עלון פרשת ויחי
            עלון פרשת ויגש
 
            עלון פרשת תולדות
            עלון פרשת וירא
            עלון פרשת לך לך
            עלון פרשת נח
            עלון פרשת בראשית
 
תשע"ב:
            עלון פרשת ניצבים
            עלון פרשת וילך