English

donate-btn

`

A

מאמרים וכתבים

לפניכם כתבים ומאמרים שונים שנכתבו על ידי רבנים שונים בפרויקט רבני הקהילות של שעלי תורה.

על הקרבנות - רב קהילת רמת גן

קרבנות מצוות אינן צריכות כוונה, לדעת חלק מהפוסקים. גם לסוברים שמצוות צריכות כוונה, רצונם לומר שאדם יקיים כל מצווה מתוך ידיעה שהמדובר במצוות ה', ולא כמתעסק בעלמא. אולם להלכה לא פסלו הפוסקים קיום מצווה שאינו נעשה מתוך כוונה טהורה לשמה בלבד. גם מי שאינו מקיים מצווה לשמה, אם הוא מכיר בהיותה מצווה מהתורה - יוצא בכך ידי חובה. "האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני - הרי זה צדיק גמור".


קרא עוד...

קרבן יולדת - פרשת תזריע

הרב עמיחי שוקרון רב קהילת בית הכנסת מרום נווה ברמת גן, ומבוגרי תוכנית רבני קהילות, מפרסם מדי שבוע את דרשתו בתפוצת אימייל לבני קהילתו. אנו נביא כאן באופן קבוע את דרשתו השבועית  


קרא עוד...

פרשת יתרו - הרב יוסיפון ראשגרעין נתניה

    ההתגלות האלוקית לישראל במעמד הר סיני משמת כיסוד האמונה היהודית. בשונה משאר הדתות, המספרות על התגלות לאדם בודד, אנו היחידים המעידים על התגלות לעם שלם, וכבר האריך בענין רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי ועוד ועוד.  


קרא עוד...